Sťahujem aplikáciu CSS - Počkajte prosím

Všeobecné obchodné podmienky

 

Čl. 1. Vymedzenie základných pojmov

1.1
Chytrak.sk je internetová stránka zameraná na poskytovanie vzdelávacieho materiálu najmä v podobe zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov, videosekvencií, textu, obrázkov a elektronických súborov. Ponuku tvoria kurzy, e-learning, tutoriály, manuály a návody.

1.2
Podmienky sú Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk

1.3
Iné práva a povinnosti prevádzkovateľa Chytrak.sk a Príjemcu Služieb, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, a týkajú sa poskytovania Služieb prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk, ďalej aj len Ďalšie podmienky, sú vymedzené a umiestnené na akomkoľvek mieste v internetovej stránke Chytrak.sk (napr. Ochrana osobných údajov a pod).

1.4
Príjemca služieb je slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene a bezodplatne alebo za dohodnutú odplatu využíva Služby prevádzkovateľa internetovej stránky Chytrak.sk (ďalej len „Príjemca služieb“).

1.5
Prevádzkovateľom internetovej stránky Chytrak.sk je spoločnosť Gula Consulting s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 46 190 643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 83028/B, DIČ: 2023278235 (ďalej len ako „poskytovateľ“ alebo ako „prevádzkovateľ“). Kontaktná adresa elektronickej pošty je podpora@chytrak.sk a telefónne číslo je: (+421) 0944 414279. Orgán dozoru je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

1.6
Služby, alebo Služba, sú služby poskytované prevádzkovateľom internetovej stránky Chytrak.sk, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Príjemcom služieb je uvedený v objednávke a/alebo v zmluve.

1.7
Obsah znamená akékoľvek obrazové, zvukové, zvukovo-obrazové záznamy a iné informácie alebo akékoľvek dáta, ktoré môžu byť prostredníctvom využitia Služieb prenesené na koncové zariadenie (napr. osobný počítač) Príjemcu služieb a môžu byť týmito spôsobmi potenciálne využité pre účely vzdelávania a pod., ako napr. počítačové kurzy, IT kurzy, manažérske kurzy a pod.

1.8
Cenník je aktuálna tarifa Služieb, ktorá obsahuje úpravu cien za odplatne poskytované Služby vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služieb, ako aj ďalších podmienok uplatňovania cien. Cena odplatne poskytovaných Služieb je uvedená na internetovej stránke Chytrak.sk pri predmetných Službách, respektíve je individuálne dohodnutá v samostatnej zmluve uzavretej medzi prevádzkovateľom a Príjemcom služieb.

1.9
Heslo je kód pridelený Príjemcovi služieb pri registrácii na internetovej stránke Chytrak.sk, ktorý slúži na overenie identifikácie Príjemcu služby pri jeho prístupe na internetovú stránku Chytrak.sk a využívaní služieb internetovej stránky Chytrak.sk.

1.10
Registračný formulár je on-line alebo off-line zoznam údajov o Príjemcovi služieb riadne, úplne a pravdivo vyplnený zo strany Príjemcu služieb, ktorý je úspešne on-line alebo iným spôsobom doručený prevádzkovateľovi internetovej stránky Chytrak.sk.

1.11
Neoprávnená osoba je osoba, ktorá nemá právo používať Služby internetovej stránky Chytrak.sk.


Čl. 2. Poskytovanie Služieb

2.1
Službu alebo Služby môže využiť len Príjemca služby, ktorý v súlade s Podmienkami:

 1. požiada prevádzkovateľa internetovej stránky Chytrak.sk o ich poskytovanie,
 2. akceptuje tieto Podmienky a Ďalšie podmienky a
 3. je prostredníctvom on-line alebo off-line Registračného formulára zaregistrovaný na internetovej stránke Chytrak.sk.

2.2

Na platné uzavretie zmluvy o poskytnutí Služby alebo Služieb požadovanej Príjemcom služieb (napr. prístup do systému, prístup k počítačovému kurzu a pod.) sa na základe výslovnej dohody zmluvných strán vyžaduje doručenie riadne a úplne vyplnenej objednávky Príjemcu služieb prevádzkovateľovi:

 1. prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na internetovej stránke Chytrak.sk, ktorého súčasťou je akceptovanie týchto Podmienok a Ďalších podmienok zo strany Príjemcu služieb
 2. prostredníctvom formulára v inej zmluvne dohodnutej podobe, ktorého súčasťou je akceptovanie týchto Podmienok a Ďalších podmienok zo strany Príjemcu služieb

Predmetná zmluva o poskytnutí Služby alebo Služieb je uzatvorená momentom odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Prevádzkovateľom Príjemcovi služieb, a to formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Príjemcom služieb v objednávke. Zmluvu o poskytnutí Služby alebo Služieb uzatvára Poskytovateľ služieb s Príjemcom na dobu určitú. Doba sa odvíja od zakúpeného časového predplatného, alebo u samostatných kurzov zakúpených priamo je to jeden rok. Po uplynutí tejto doby budú Príjemcovi kurzy z jeho účtu odobraté, s čím Príjemca služby vyjadruje svoj výslovný súhlas vyplnením objednávky. S ohľadom na dĺžku trvania zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tom, že zmluvu nie je oprávnená žiadna zo zmluvných strán vypovedať. Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť písomnou dohodou, a to k dohodnutému dňu. Právo prevádzkovateľa odstúpiť od zmluvy v zmysle článku 4 bod 4.1 10. a právo príjemcu služieb odstúpiť od zmluvy v zmysle článku 6 bod 6.4 a v zmysle článku 9 bod 9.4, týmto nie sú dotknuté. Príjemca služieb je oprávnený kedykoľvek opraviť alebo upraviť v registračnom formulári svoje osobné údaje. Príjemca služieb berie na vedomie, že zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a bude príjemcovi služieb dostupná na vyžiadanie. Jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

 

Čl. 3. Práva a povinnosti Príjemcu služieb

3.1
Okrem iných práv a povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má Príjemca služieb najmä:

 1. právo po splnení všetkých podmienok uvedených v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach (najmä registrácie a akceptácie týchto Podmienok a Ďalších podmienok) požadovať riadne poskytnutie Služieb v rozsahu dohodnutom v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, a to za cenu podľa platného Cenníka, respektíve za zmluvne dohodnutú cenu;
 2. povinnosť riadne a včas uhradiť prevádzkovateľovi cenu za využívanie Služieb v súlade s týmito Podmienkami, Ďalšími podmienkami a platným Cenníkom;
 3. povinnosť zabezpečiť utajenie svojho Hesla a uskutočniť všetky kroky potrebné na predchádzanie jeho zneužitiu. Príjemca služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Prevádzkovateľovi alebo iným osobám neoprávneným použitím alebo zneužitím Hesla, alebo inými formami umožnenia prístupu k využitiu Služieb neoprávnenej osobe. Príjemca služieb je oprávnený a pri podozrení, že sa s Heslom oboznámila neoprávnená osoba, povinný bez zbytočného odkladu zmeniť svoje Heslo. Príjemca služieb sa zaväzuje bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi akékoľvek neautorizované použitie svojho Hesla alebo prístupu k internetovej stránke Chytrak.sk alebo porušenie bezpečnosti internetovej stránky Chytrak.sk, o ktorom sa dozvedel. Prevádzkovateľ nezodpovedá Príjemcovi služieb ani tretej osobe za akúkoľvek škodu spôsobenú neoprávneným použitím alebo zneužitím Hesla alebo iného prístupového kódu Neoprávnenou osobou, alebo inou formou umožnenia prístupu k využitiu Služieb;
 4. povinnosť dodržiavať ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach, Ďalších podmienkach, ako aj iné ustanovenia uverejnené na internetovej stránke Chytrak.sk. Príjemca služieb je oprávnený využívať Služby len v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami, podľa pokynov a návodov prevádzkovateľa a v súlade s dobrými mravmi spôsobom neodporujúcim verejnému poriadku a všeobecne záväzným právnym predpisom. Príjemca služieb nesmie zneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, najmä na hromadné zasielanie nevyžiadaných e-mailových správ alebo inej nevyžiadanej komunikácie;
 5. povinnosť nešíriť prostredníctvom Služieb akúkoľvek reklamu alebo propagáciu výrobkov a služieb tretích osôb. Príjemca služieb nesmie zasielať prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk elektronickú poštu (t.j. akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu, ktorú možno uložiť v sieti alebo na koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne) na marketingové účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu prijímateľa elektronickej pošty a akúkoľvek elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z elektronickej pošty nie je známa totožnosť a adresa jej odosielateľa (t.j. adresa, na ktorú môže prijímateľ elektronickej pošty zaslať žiadosť o skončenie zasielania takýchto správ);
 6. povinnosť nepredávať, nešíriť a neposkytovať Služby akýmkoľvek odplatným alebo bezodplatným spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa tretím osobám a ani neumožniť využívanie Služieb tretími osobami;
 7. povinnosť nezasahovať neoprávneným spôsobom do internetovej stránky Chytrak.sk;
 8. povinnosť získať písomný súhlas (licenciu) každej osoby, ktorej zvukové, obrazové a iné prejavy osobnej povahy Príjemca služieb umiestňuje, zverejňuje, premiestňuje alebo šíri prostredníctvom Chytrak.sk, s takýmito spôsobmi nakladania a zverejňovania. V opačnom prípade Príjemca služieb v celom rozsahu a bez obmedzenia zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú porušením práv tretích osôb;
 9. povinnosť získať písomný súhlas (licenciu) od osoby, ktorá je oprávneným držiteľom príslušných práv priemyselného vlastníctva (najmä autorských práv) k akýmkoľvek dielam (najmä k fotografickému dielu, audiovizuálnemu dielu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, prípadne ich časti), ktoré Príjemca služieb umiestňuje, zverejňuje, premiestňuje alebo šíri prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk, s takýmito spôsobmi nakladania a zverejňovania diela. V opačnom v prípade Príjemca služieb v celom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú porušením práv tretích osôb;

 

Čl. 4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa internetovej stránky Chytrak.sk

4.1
Okrem iných práv uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má prevádzkovateľ právo:

 1. na úhradu ceny a/alebo dlžnej sumy za poskytnuté Služby Príjemcom služieb podľa týchto Podmienok, Ďalších podmienok a platného Cenníka;
 2. na náhradu škody voči Príjemcovi služieb, spôsobenej Príjemcom služieb konaním v rozpore s týmito Podmienkami, Ďalšími podmienkami a dobrými mravmi alebo spôsobenú tretími osobami neoprávneným použitím alebo zneužitím Hesla, alebo inými formami umožnenia prístupu k využitiu Služieb neoprávnenej osobe zo strany Príjemcu služieb;
 3. kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb a to i voči konkrétnemu Príjemcovi služieb alebo tretej osobe, ak táto zneužíva Služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia alebo koná v rozpore s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami;
 4. neposkytnúť Službu, ak Príjemca služby nemá riadne a včas splnené všetky záväzky voči prevádzkovateľovi alebo ak mu prevádzkovateľ prerušil poskytovanie služieb podľa týchto Podmienok alebo Ďalších podmienok;
 5. zaviesť dodatočné spôsoby ochrany internetovej stránky Chytrak.sk a prístupu Príjemcov služieb na Chytrak.sk, pričom Príjemca služieb je povinný akceptovať a rešpektovať dodatočné spôsoby ochrany;
 6. informovať Príjemcu služieb o Službách poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk formou listov, letákov, direct mailov a iných foriem písomného styku;
 7. na základe súhlasu Príjemcu služieb kontaktovať Príjemcu služieb za účelom priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia na trhu) svojich alebo ňou poskytovaných produktov a služieb formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou telefonického kontaktu, zasielania faksimilných správ, krátkych textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS), pričom Príjemca služieb má právo takýto kontakt kedykoľvek zakázať, a to výslovným prejavom vôle doručeným prevádzkovateľovi v písomnej alebo elektronickej forme;
 8. na základe žiadosti Príjemcu služieb doručovať Príjemcovi služieb informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou;
 9. aktualizovať na základe písomného oznámenia Príjemcu služieb doručeného prevádzkovateľovi elektronického formuláru identifikačné údaje Príjemcu služieb;
 10. odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služieb (zrušiť právo Príjemcu služieb využívať Služby) v prípade ak je konanie Príjemcu Služieb v rozpore s týmito Podmienkami, Ďalšími podmienkami alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ nemá povinnosť uchovávať Príjemcom služieb zaznamenané informácie na internetovej stránke Chytrak.sk po takomto odstúpení od zmluvy;
 11. bez zbytočného odkladu dočasne zamedziť prístup Príjemcu služieb k informáciám uloženým prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk automatickým spôsobom, a to na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším Príjemcom služieb, ako aj právo takéto informácie odstrániť potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené alebo prístup k nim bol zamedzený alebo súd, resp. orgán dozoru nariadil ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim;

 

Čl. 5. Ceny Služieb

5.1
Ak nie je v Ďalších podmienkach uvedené inak, Služby sú poskytované odplatne, a to za ceny dohodnuté v súlade s platným zákonom o cenách, uvedené a účtované podľa platného Cenníka, s ktorým mal Príjemca služieb možnosť sa oboznámiť pred jeho registráciou na internetovej stránke Chytrak.sk, pred vyplnením a odoslaním objednávky Služby alebo Služieb a uzavretím zmluvy a zverejnené priamo na internetovej stránke Chytrak.sk alebo iným spôsobom. Príjemca služieb je povinný zaplatiť cenu poskytovaných Služieb na základe preddavkovej faktúry alebo faktúry vystavenej v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými s Príjemcom služieb v príslušnej zmluve.

 

Čl. 6. Zmena Služieb, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb

6.1
Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade

 1. zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb, alebo
 2. zvýšenia nákladov prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním Služieb, alebo
 3. zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, alebo
 4. zmeny marketingovej stratégie prevádzkovateľa, alebo
 5. marketingového alebo technologického vývoja Služieb, alebo
 6. realizovania relevantných legislatívnych zmien, alebo
 7. vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy alebo samosprávy, ktoré zakladá povinnosť alebo právo prevádzkovateľa zmeniť, zrušiť, nahradiť alebo iným spôsobom upraviť Služby, Podmienky, Ďalšie podmienky a ceny Služieb (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry Služieb a ich ceny), alebo
 8. inej závažnej okolnosti na strane Prevádzkovateľa ako aj okolnosti vylučujúcej zodpovednosť t. j. prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle prevádzkovateľa ako povinnej osoby a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal alebo okolnosti nesúvisiacej s Prevádzkovateľom. úplne alebo čiastočne upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Služby, Podmienky, Ďalšie podmienky, ceny Služieb, ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Služieb a ich ceny (ďalej spoločne označované ako „Zmena služieb“). Prevádzkovateľ je povinný zverejňovať informácie o Zmene služieb minimálne 15 (slovom: pätnásť) kalendárnych dní pred účinnosťou Zmeny služieb, a to zverejnením informácie o Zmene služieb na internetovej stránke Chytrak.sk, alebo iným vhodným spôsobom (prostredníctvom iných internetových stránok prevádzkovateľa,e-mailových správ, SMS správ a MMS správ adresovaných Príjemcom služieb, informačných materiálov, tlačových správ, alebo inými spôsobmi podľa uváženia prevádzkovateľa).

6.2
Prevádzkovateľ nie je na základe výslovnej dohody zmluvných strán povinný informovať Príjemcov služieb o Zmenách služieb vrátane kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny Služieb, ktoré

 1. spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb, alebo
 2. spočívajú v nahradení pôvodných Služieb novými základnými, voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými Službami, alebo
 3. spočívajú v znížení ceny Služieb, alebo
 4. ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Príjemcu služieb voči prevádzkovateľovi.

6.3
Dohoda o Zmene služieb medzi prevádzkovateľom a Príjemcom služieb sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služieb Príjemcom služieb po nadobudnutí účinnosti príslušnej Zmeny služieb, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej Zmeny služieb.

6.4
V prípade ak Príjemca služieb nesúhlasí so Zmenou služieb, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk, a to formou písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytovaní Služieb doručeného na poštovú adresu sídla spoločnosti prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@chytrak.sk

6.5
Zmena Služieb, resp. ukončenie poskytovania Služby/Služieb nemá žiadny vplyv na platnosť zmlúv uzatvorených medzi Príjemcom služieb a prevádzkovateľom. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán Príjemca služieb nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa predchádzajúcej vety.

 

Čl. 7. Obsah, rozsah a kvalita poskytovania Služieb

7.1
Obsah poskytovaný v rámci Služieb je Príjemca služieb oprávnený využívať výlučne pre svoju vlastnú osobnú potrebu, pričom sa zaväzuje neporušovať a nezasahovať do autorských práv prevádzkovateľa, prípadne tretích osôb. Predmetný Obsah nie je Príjemca služieb oprávnený kopírovať a šíriť resp. inak sprostredkovať tretím osobám, ak takéto právo nevyplýva z týchto Podmienok alebo Ďalších podmienok.

7.2
V zmysle týchto Podmienok a Ďalších podmienok oprávňuje prevádzkovateľ Príjemcu služieb len na tie úkony v spojitosti s Obsahom, ktoré sú vymedzené v Ďalších podmienkach. Príjemca služieb je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky, týkajúce sa Obsahu, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Chytrak.sk.

7.3
Prevádzkovateľ na základe výslovnej dohody zmluvných strán nezodpovedá za:

 1. správnosť, aktuálnosť a bezchybnosť Obsahu ani za vhodnosť Obsahu na účel určený a požadovaný Príjemcom služieb,
 2. prípadnú škodu vzniknutú Príjemcovi služieb stiahnutím Obsahu a jeho využívaním Príjemcom služieb, najmä vzniknutú vplyvom Obsahu na údaje a informácie uložené na počítačovom zariadení Príjemcu služieb.

7.4
Služby sú poskytované bez garancie ich kvality alebo vhodnosti na účel zamýšľaný Príjemcom služby.

7.5
Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá:

 1. za služby sprístupnené prostredníctvom internetovej stránky Chytrak.sk, ktoré poskytujú tretie osoby,
 2. za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou osobou,
 3. za spôsob a následky nastavenia Služieb alebo koncového zariadenia zo strany Príjemcu služieb,
 4. pri poskytovaní služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Služieb, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.

7.6
Prevádzkovateľ je oprávnený zo servisných alebo iných dôležitých dôvodov alebo dôvodov v zmysle článku 6.1 písm. 8 týchto Podmienok prerušiť poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho upozornenia Príjemcu služieb.

7.7
Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb po dobu dlhšiu ako 6 (slovom: šesť) hodín za obdobie predchádzajúcich a po sebe nasledujúcich 24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín.

 

Čl. 8. Ochrana osobných údajov

8.1
Akceptovaním týchto Podmienok a Ďalších podmienok Príjemca služieb v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľuje prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracovanie osobných údajov Príjemcu služieb poskytnutých Príjemcom služieb, resp. neskôr v zmysle tohto súhlasu Poskytovateľom inak získaných osobných údajov Príjemcu služieb, v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa a ostatné osobné údaje a identifikačné údaje príjemcu služieb, ktoré uviedol pri registrácii, zadaní a odoslaní objednávky príp. pri inej komunikácii alebo korešpondencii s prevádzkovateľom. Príjemca služieb zároveň vyhlasuje, že pri registrácii a objednávke služieb sa oboznámil s dokumentom „Ochrana osobných údajov“, obsahu tohto dokumentu v plnom rozsahu porozumel a s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov Prevádzkovateľom a tiež s ostatnými skutočnosťami uvedenými v dokumente „Ochrana osobných údajov“ výslovne súhlasí. Doručením reklamácie Príjemcu služieb udeľuje Príjemca služieb prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov Príjemcu služieb uvedených v písomnej reklamácii (bod 9.3).

8.2
Prevádzkovateľ je na základe súhlasu Príjemcu služieb, ako aj v súlade s ust. § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení oprávnený spracúvať osobné údaje Príjemcu služieb na účely poskytovania Služieb, evidencie Príjemcov služieb, ako aj plnenia iných zákonných povinností a zmluvných povinností podľa týchto Podmienok a Ďalších podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto osobné údaje spracúvať vo svojich informačných systémoch, písomne, ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to počas trvania zmluvy uzavretej medzi Príjemcom služieb a prevádzkovateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Príjemca služieb dobrovoľne a na vopred neurčenú dobu. Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu udeľuje Príjemca služieb súhlas aj na spracúvanie iných ním poskytnutých údajov, nemajúcich charakter osobného údaju. Príjemca služieb môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@chytrak.sk. V takom prípade prestane Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje okamžite a tieto osobné údaje Príjemcu služieb zlikviduje zákonom predpísaným spôsobom, avšak nie skôr ako uplynie doba trvania zmluvy medzi Príjemcom služieb a prevádzkovateľom, resp. iná lehota stanovená právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov obsahujúcich tieto údaje.

8.3
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Príjemcovi služieb v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskych spoločenstiev. Prevádzkovateľ zlikviduje osobné údaje o Príjemcovi služieb bezodkladne po tom, čo budú splnené všetky nasledujúce podmienky: všetky zmluvy uzavreté medzi prevádzkovateľom a Príjemcom služieb boli ukončené, Príjemca služieb riadne splnil všetky svoje záväzky voči prevádzkovateľovi, všetky podania Príjemcu služieb sú s prevádzkovateľom vybavené, platné právne predpisy neukladajú prevádzkovateľovi povinnosť naďalej spracovávať osobné údaje Príjemcu služieb a boli dosiahnuté všetky účely na ktoré Príjemca služieb udelil súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Tým nie je dotknuté oprávnenie prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje Príjemcu služieb na účely poštového styku.

 

Čl. 9. Reklamačný poriadok

9.1
Príjemca služieb má na základe výslovnej dohody zmluvných strán právo reklamovať poskytnuté Služby v prípade ak:

 1. mu prevádzkovateľ neposkytol objednanú Službu za cenu v zmysle týchto Podmienok a platného Cenníka;
 2. splnil všetky povinnosti v zmysle týchto Podmienok a Ďalších podmienok a napriek tomu mu neboli Služby poskytnuté vôbec alebo poskytnuté Služby mali (napr. technické) vady. Právo reklamovať služby a nároky s tým súvisiace príjemcovi služieb nevznikajú, ak nebolo možné poskytnúť služby z akéhokoľvek dôvodu na strane príjemcu služieb (napr. nedostatočné programové, softwarové vybavenie počítača príjemcu služieb a pod.) alebo z dôvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany príjemcu služieb. 

Reklamáciu je Príjemca služieb oprávnený podať písomne a doručiť prevádzkovateľovi na poštovú adresu sídla spoločnosti Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@chytrak.sk, bez zbytočného odkladu potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán je Prevádzkovateľ oprávnený neuznať reklamáciu Príjemcu služieb v prípade, ak zníženie kvality alebo neposkytnutie Služby spôsobila niektorá z okolností uvedených v čl. 7 ods. 7.3, 7.4, 7.5 a 7.6 týchto Podmienok.

9.3
V písomnej reklamácii je Príjemca služieb povinný uviesť svoje identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, adresu, resp. sídlo alebo miesto podnikania a IČO právnickej osoby, s uvedením telefónneho čísla a e-mailovej adresy) a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.

9.4
Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii a Príjemcovi služieb písomne oznámi výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia, t. j. doručenia reklamácie na adresu poskytovateľa, respektíve na e-mailovú adresu podpora@chytrak.sk Reklamácia sa považuje za doručenú potvrdením jej prijatia Príjemcom služieb prevádzkovateľovi, respektíve iným hodnoverným potvrdením o doručení reklamácie. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Príjemca služieb právo od zmluvy odstúpiť.

9.5
V prípade, ak Príjemcovi služieb nebude poskytovaná Služba z dôvodov na strane Prevádzkovateľa, Príjemca služieb má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby zavineného prevádzkovateľom. Toto právo si Príjemca služieb môže uplatniť písomne formou listu doručeného prevádzkovateľovi na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@chytrak.sk, obsahujúceho termín a celkovú dobu neposkytnutia Služby v dôsledku zavineného konania prevádzkovateľa a zrozumiteľné, určité a prehľadné vyčíslenie pomernej časti ceny Služby uplatňovanej Príjemcom služby voči prevádzkovateľovi, a to do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zaujme k nároku uplatnenom Príjemcom služieb podľa tohto bodu stanovisko, ktoré písomne oznámi Príjemcovi služieb.

 

Čl. 10. Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

10.1
Prevádzkovateľ a Príjemca Služieb zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, okrem prípadu preukázania skutočnosti, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vis maior), ak v týchto Podmienkach alebo v Ďalších podmienkach nie je uvedené inak. Príjemca služieb zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do www.Chytrak.sk, alebo využitím Služieb v rozpore s Podmienkami a Ďalšími podmienkami.

10.2
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a ktorá bránila povinnej strane v splnení jej povinnosti, ak nemožno predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ak by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. živelné pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych predpisov Európskych spoločenstiev).

10.3
Žiadna zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním alebo spoluzavinením poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

10.4
Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť riadne a včas nevyhnutné opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.

10.5
Poskytovateľ a Príjemca služieb sa dohodli, že predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť ako následok porušenia právnych povinností poskytovateľa, vyplývajúcich z týchto Podmienok a zavinených prevádzkovateľom, zodpovedá pomernej časti ceny Služby za relevantné/ú Služby/u, ktoré neboli Príjemcovi služieb poskytované na základe zavinenia poskytovateľa, alebo boli poskytované vadne.

 

Čl. 11. Všeobecné ustanovenia

11.1
Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Príjemca služieb sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“) dohodli, že vzťahy založené týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami sa spravujú Obchodným zákonníkom, okrem práv a povinností výslovne upravených zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Použitie ustanovení §§ 52 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení o spotrebiteľských zmluvách, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ostatných s tým súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie týmto nie je dotknuté.

11.2
Používaním internetovej stránky Chytrak.sk alebo využívaním Služieb potvrdzuje Príjemca služieb svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami a vôľu byť nimi viazaný. To platí aj v prípade zmeny týchto Podmienok a Ďalších podmienok.

11.3
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí neplatné ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude v čo najmenšej miere odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

11.4
V prípade, ak by sa dostali tieto Podmienky, Ďalšie podmienky a Cenník do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie záväznosti:

 1. Ďalšie podmienky
 2. Cenník
 3. Podmienky

11.5
Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom a Príjemcom služieb, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

11.6
Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa zmluvy alebo príslušných právnych predpisov vykonané písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany alebo elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@chytrak.sk a na e-mailovú adresu príjemcu služieb, ktorú uviedol pri registrácii. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku doručovanú poštou alebo osobne, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo nedoručiteľná, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

11.7
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2012.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky dopĺňať, rozširovať a upravovať s ohľadom na zmenu právnej úpravy – všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, príp. právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Príjemca služieb má na internetovej stránke Chytrak.sk vždy prístup k aktuálnej a platnej verzii Všeobecných obchodných podmienok.

1. Obsah ponuky
Informácie tejto internetovej stránke boli vytvorené za účelom prevádzkovania vzdelávacieho portálu Chytrak.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Vylúčené sú preto akékoľvek požiadavky vzťahujúce sa na náhradu škody materiálneho alebo myšlienkového charakteru, ktoré by vznikli využitím alebo nevyužitím poskytovaných informácií, prípadne použitím chybných alebo neúplných informácií, pokiaľ sa nedokáže úmyselné alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobené zavinenie zo strany prevádzkovateľa.
Všetky zverejnené ponuky sú otvorené a nezáväzné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť, doplňovať alebo odstrániť časti jednotlivých stránok alebo kompletnú ponuku, alebo ich zverejňovanie dočasne prerušiť alebo definitívne ukončiť. Na ponuku uvedenú na internetovej stránke Chytrak.sk sa vzťahujú taktiež podmienky.

2. Odkazy na cudzie stránky
Prevádzkovateľ neručí za obsah cudzích internetových stránok, na ktoré odkazujú priame a nepriame odkazy (linky), ktoré obsahujú tieto stránky a za akékoľvek zneužitie tohto obsahu. Ručenie za obsah týchto stránok by nadobúdalo účinnosť výlučne v tom prípade, ak by prevádzkovateľ poznal protizákonnosť obsahu týchto stránok a bolo by technicky možné ich využívaniu návštevníkmi stránky zabrániť.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že v čase umiestnenia odkazu na stránku mu nie je známy žiadny nelegálny obsah stránok, na ktoré odkaz ukazuje. Na aktuálnu a budúcu podobu obsahu alebo dodržanie autorského zákona stránok, na ktoré odkaz smeruje alebo ďalších asociovaných stránok nemá prevádzkovateľ žiadny vplyv. Preto sa týmto prevádzkovateľ výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu týchto stránok, ktorý by bol po umiestnení odkazu zmenený. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre cudzie záznamy do zriadených kníh návštevníkov, diskusných fór, mailinglistov a pod.
Za nelegálny, chybný alebo neúplný obsah a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takto podávaných informácií, ručí iba vlastník stránky, na ktorú bolo odkazované a nie prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk.

3. Autorské právo
Prevádzkovateľ sa snaží vo všetkých publikovaných materiáloch dbať o to, aby neboli použité grafické dokumenty, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy, videosekvencie a texty, podliehajúce cudziemu autorskému právu a ak to nie je možné, jasne upozorňuje na autorské práva príslušného materiálu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastné autorské právo na všetky ňou vytvorené materiály. Akékoľvek rozmnožovanie alebo používanie grafických a zvukových dokumentov, videosekvencií a textov nie je bez výslovného povolené bez predchádzajúceho výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

4. Ochrana údajov
Pokiaľ v rámci internetovej ponuky existuje možnosť zadania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), potom je uvedenie týchto údajov používateľom výhradne dobrovoľné. Pre bližšiu špecifikáciu ochrany osobných údajov je uverejnená na internetovej stránke Chytrak.sk.

5. Právna účinnosť tejto klauzuly
Túto klauzulu treba považovať za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bolo odkazované na túto stranu. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu vôbec alebo z časti nezodpovedajú platnému právnemu stavu, obsah a platnosť zvyšných častí dokumentu zostávajú nedotknuté.

6. Vyhlásenia Príjemcu služieb
Príjemca služieb vyhlasuje a registráciou a vyplnením objednávky výslovne potvrdzuje, že porozumel všetkých vyššie uvedeným skutočnostiam a informáciám, tieto mu boli prevádzkovateľom poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom sa slobodne rozhodnúť ohľadom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom a všetky ním poskytnuté údaje a informácie sú podľa jeho najlepšieho vedomia úplné, presné a pravdivé.

Registráciou a objednávkou služieb Príjemca služeb výslovne berie na vedomie a potvrdzuje, že prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú Príjemcovi služieb alebo tretej osobe využívaním služieb. Prevádzkovateľ neposkytuje Príjemcovi služieb žiadne záruky, výslovne alebo implicitné, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za úspešnosť a výsledok využívania služieb. Využívanie služieb podstupuje Príjemca služieb na základe svojho slobodného rozhodnutia a na vlastné riziko.

Tu môžete zaplatiť: Logo TrustPay, MasterCard, Visa