Sťahujem aplikáciu CSS - Počkajte prosím

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk – spoločnosť Gula Consulting s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 46 190 643, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 83028/B, DIČ: 2023278235 – spracúva osobné údaje Príjemcov služieb (registrovaných užívateľov) výlučne pre informačnú činnosť, na účely plnenia zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom internetovej stránky Chytrak.sk a Príjemcom služieb (registrovaný užívateľ) a na základe súhlasu Príjemcu služieb (registrovaný užívateľ) a nakladá s osobnými údajmi registrovaného užívateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v znení nehorších predpisov, v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES, L 281, 23.11.1995) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ, L 284, 31.10.2003) a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Osobnými údajmi (§ 4 Zákona o ochrane osobných údajov) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.Chytrak.sk sa zaväzuje:

  • neposkytovať osobné údaje Príjemcu služieb (registrovaného užívateľa) tretím stranám
  • nezverejňovať údaje Príjemcu služieb (registrovaného užívateľa)
  • osobné údaje Príjemcu služieb (registrovaného užívateľa) využívať na technickú správu internetovej stránky a vystavenie daňového dokladu pri objednávke
  • zabezpečovať bezpečnosť a ochranu uložených osobných údajov 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.Chytrak.sk je oprávnený spracúvať osobné údaje Príjemcu služieb (registrovaný užívateľ) v rozsahu: meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa a ostatné osobné údaje a identifikačné údaje príjemcu služieb, ktoré uviedol pri registrácii, zadaní a odoslaní objednávky príp. pri inej komunikácii alebo korešpondencii s prevádzkovateľom, najmä vykonávať tieto operácie s osobnými údajmi: ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, ich prenos, sprístupňovanie.

Ak sa Príjemca služieb rozhodne, že pri registrácii neposkytne pravdivé alebo úplné osobné údaje, berie výslovne na vedomie, že nebude mať prístup do niektorých oblastí systému Chytrak.sk, a nebude mať právo využívať všetky poskytované služby. Prevádzkovateľ môže od Príjemcu služieb vyžiadať doplnenie osobných údajov s ohľadom na poskytovanie všetkých služieb. Osobné údaje môže každý užívateľ upraviť a doplniť po prihlásení v sekcii „Môj Profil“.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk využíva služby rôznych poskytovateľov technických riešení. Príjemca služieb berie na vedomie, že Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk poučil právnické a fyzické osoby, ktoré majú alebo môžu mať prístup k jeho informačnému systému a osobným údajom registrovaných používateľov o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, o ich povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov Príjemcu služieb a ich zodpovednosti za ich porušenie zákona o ochrane osobných údajov.

Príjemca služieb výslovne súhlasí s tým, že pri prístupe na internetovú stránku Chytrak.sk sa môžu automaticky zaznamenávať všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk využíva monitoring informácií neosobného charakteru za účelom zlepšovania ponúkaných služieb, obsahu a funkčnosti.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk využíva informácie o Vašej IP adrese a Cookies výlučne pre uľahčenie používania internetovej stránky Chytrak.sk a zabezpečenie technickej funkčnosti a jednotlivých súčastí.

Systém Chytrak.sk sa snaží o zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov, a technickými obmedzeniami ich ochrániť pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným spracúvaním akýmkoľvek spôsobom, prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Príjemca služieb berie na vedomie, že internetová stránka Chytrak.sk je určená výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať svoje osobné údaje a dôverné informácie internetovým stránkam bez súhlasu svojich zákonných zástupcov - rodičov alebo opatrovníkov.

Príjemca služieb berie na vedomie, že internetové stránky Chytrak.sk obsahujú odkazy na iné internetové stránky rôznych prevádzkovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Každý užívateľ by sa mal oboznámiť s podmienkami využívania a ochrany osobných údajov na každej inej internetovej stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok týkajúcich sa zásad ochrany alebo spracovania osobných údajov nás kontaktujte.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na domovskú stránku Chytrak.sk.

Prevádzkovateľ internetovej stránky Chytrak.sk je oprávnený tieto zásady ochrany osobných údajov dopĺňať, rozširovať a upravovať s ohľadom na zmenu právnej úpravy – všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, príp. právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Odporúčame užívateľom navštevovať túto sekciu priebežne pre získanie aktuálnych informácií.

Orgánom dozoru pre ochranu osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.


Tu môžete zaplatiť: Logo TrustPay, MasterCard, Visa